Lait ja jokamiehen oikeus

Lait ja asetukset määrittävät myös kiviharrastusta samalla kun ne antavat tai rajaavat oikeuksia. Seuraavassa muutamia tärkeimpiä lakeja linkkeineen ja lyhyine suomennoksineen.

Kaivoslaki

Lait ja asetukset määrittävät myös kiviharrastusta samalla kun ne antavat tai rajaavat oikeuksia. Seuraavassa muutamia tärkeimpiä lakeja linkkeineen ja lyhyine suomennoksineen.

Kaivoslaki http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110621


  • Kaivoslaki uusittiin vuonna 2011 ja sinä kerrotaan kivinäytteiden keräämisestä mm seuraavaa: 7§: Jokaisella on toisenkin alueella oikeus kaivosmineraalien löytämiseksi tehdä geologisia mittauksia ja havaintoja sekä ottaa vähäisiä näytteitä, jos toimenpiteistä ei aiheudu vahinkoa.
  • Toiminnassa olevien kaivosten jätekasoille olemme päässeet penkomaan aiemmin melko vaivattomasti, mutta nykyisin yhtiöt ovat tiukentaneet lupia selkeästi. Kaivoslaissa on tästä asiasta seuraavaa: 116§: Kaivostoiminnan harjoittajan tulee huolehtia rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nähden riittävän tehokkaalla muulla tavalla asiattomien pääsyn estämisestä kaivokseen ja kaivosalueelle.


Jokamiehenoikeudet


  • Jokamiehenoikeudet perustuvat useisiin eri lakeihin ja asetuksiin. Vaikka puhutaankin oikeuksista ne sisältävät myös velvollisuuksia joita Sinun tulee kunnioittaa luonnossa liikkuessasi ja toteuttaessasi kiviharrastusta. Kansallis- ja luonnonpuistoissa maa-ainesten tai kaivos-kivennäisien kerääminen sekä maa- tai kallioperän vahingoittaminen on kielletty.
  • Lue Jokamiehenoikeuksista oheisesta linkistä http://www.ymparisto.fi/jokamiehenoikeudet
  • Maa-aineksia kuten kiveä ei saa ottaa toisen maalta ja vedestä. Vähäisessä määrin voi ottaa kiviä, jos siitä ei ole vähäistä suurempaa haittaa. Toisen maata ei saa kaivaa. Geologista tutkimusta varten saa ottaa näytteitä. Sivulla: http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=138865&lan=fi